Pleidooi voor kennisprogramma op het gebied van complementaire zorg

ZonMw is een instituut dat gezondheidsonderzoek financiert en het gebruik van de ontwikkelde kennis stimuleert, om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Recentelijk bracht het instituut een rapport uit onder de titel ‘Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg’. Daarin wordt geconcludeerd dat zorgprofessionals en patiënten een initiatief voor een kennisprogramma over complementaire zorg ondersteunen. ZonMw acht een gestructureerde uitwisseling van kennis en controle op zorgverlening noodzakelijk om veilig en effectief gebruik van complementaire zorg te bevorderen.

Toenemende vraag

Uit het signalement blijkt dat 80% van de Nederlanders complementaire zorg opgenomen zou willen zien in het zorgpakket van zorgverzekeraars en 60% is bereid hier meer premie voor te betalen. Vrouwen staan meer open voor complementaire zorg dan mannen.
Binnen Europa wordt al veel gebruikgemaakt van complementaire zorg. Van de 40% Europeanen die gebruikmaken van complementaire zorg heeft 20% zelfs een duidelijke voorkeur voor deze vorm van zorg.

Stuurgroep

De stuurgroep ‘Implementatie van evidence-based complementaire zorg’ is een initiatief naar aanleiding van het ZonMw-signalement . Onder voorzitterschap van Ruud Hopstaken gaat deze stuurgroep zich de komende anderhalf jaar buigen over de voorwaarden die nodig zijn voor een verantwoorde inbedding van de complementaire zorg in Nederland. “We willen binnen de complementaire zorg het kaf van het koren scheiden, zodat we de werkelijke bijdrage aan het verbeteren van de gezondheid kunnen bepalen.” De Patiëntenfederatie NPCF ondersteunt het initiatief voor een kennisprogramma gericht op de complementaire zorg.

Stakeholders

In het ZonMw-signalement wordt geadviseerd een infrastructuur (kenniscentrum) op te zetten waar onderzoek, praktijk en beleid elkaar weten te vinden en controle plaatsvindt op complementair zorggebruik. Een dergelijk kennisprogramma kan alleen slagen als alle stakeholders erbij worden betrokken. Denk daarbij aan onderzoekers, kennisinstellingen, professionals, zorginstellingen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, bedrijven en beleidsmakers.

Kennisprogramma

Er zijn in het signalement vijf thema’s geformuleerd als vertrekpunt voor een kennisprogramma, te weten kennisinfrastructuur, monitoring en registratie, methodologieontwikkeling, interventieonderzoek en gezondheidszorgonderzoek. Daarbij kunnen vragen aan bod komen als: Wat is bekend over complementaire zorginterventies en in hoeverre zijn deze onderbouwd? Welk onderzoek moet worden uitgevoerd om de kwaliteit en veiligheid van complementaire zorg te garanderen? En wat is de rol van zorgverzekeraars, de overheid en de farmaceutische industrie?

Hoe nu verder?

Op 31 mei 2013 heeft ZonMw de haalbaarheid van haar ideeën getoetst bij een select aantal opinieleiders uit de praktijk en uit de wetenschap. Het draagvlak voor de gekozen evidence-based insteek bleek groot. Een eerste stap is het goed in kaart brengen van wat er in Nederlandse zorginstellingen aan complementaire zorg wordt aangeboden en met welke effectiviteit. De uitkomsten van de eerste bevindingen zullen in de loop van 2014 worden gepresenteerd.

Zorgprofessionals en patiënten ondersteunen initiatief voor kennisprogramma complementaire zorg; nieuwsbericht website ZonMW, 9 april 2014.
‘Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg’; ZonMw, Den Haag, 2014. Lees hier het rapport.

(17-04-14)